Expand Cut Tags

No cut tags
[personal profile] hisime
Врешті майбутнє прийшло і до мене. Це була перша електронна книга, текст якої я купила за гроші через Інтернет. Щоправда, більше року не могла прочитати: застрягла на перших нудних розділах. Утім, далі пішло веселіше, в цілому добра книжка. Дуже кльова, коли автор розповідає конкретні життєві сюжети, про своїх старших родичів, про різних цікавих українців, і видатних, і підзабутих. Трохи занудна і «ні про що», коли абстрактно про країну.
Надрукована була ще до подій Майдану, але незадовго. І це теж робить її цікавою. Коли автор навмання вибудовує певні вірогідні ситуації – а ми вже знаємо, що вони відбулися. Відбулися не так, як було описано, проте обставини вже не актуальні. Або навпаки, його хвилюють якісь проблеми, які глобальної актуальності набули лише тепер. А загалом має вигляд продовження всіх попередніх його книг…
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hisime

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Page generated Sep. 23rd, 2017 02:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios